Algemene gegevens:

Naam: Stichting Jerehsalem
Adres: Galjoenstraat 1, 1503 AN ZAANDAM
Telefoonnummer: 075-202 6373

Datum oprichting: 19 februari 2009
Datum ANBI toekenning: 19 februari 2009

Rekeningnummer: 103777164, Rabobank Zaanstreek
IBAN nummer: NL21RABO0103777164
BIC/ SWIFT nummer: RABONL2U
RSIN nummer: 8204.79.470

Website: www.jerehsalem.nl

E-mail algemeen: [email protected]
Contact pastoraat: [email protected]
Contact administratie: [email protected]


 

Bestuurssamenstelling

Het bestuur van Stichting JerehSalem bestaat uit de volgende leden:

Dhr. R.J. Koffeman (voorzitter)
Dhr. J. Frelink (vice-voorzitter)
Dhr. D.J Kooi (penningmeester en secretaris)

Beloningsbeleid

Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Stichting Jerehsalem kent betaalde krachten en vrijwilligers. Voor betaalde krachten gelden individuele arbeidsovereenkomsten.

Beleidsplan

Stichting Jerehsalem is een ANBI instelling. Een ANBI instelling moet een actueel beleidsplan hebben. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop de ANBI het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Ons beleidsplan geeft inzicht in:

o Het werk dat Stichting Jerehsalem doet
o De manier waarop Stichting Jerehsalem geld werft
o Het beheer van het vermogen van Stichting Jerehsalem
o De besteding van het vermogen van Stichting Jerehsalem

Doelstelling: Het beleidsplan van Stichting Jerehsalem is zowel voor de korte termijn als voor de lange termijn gekoppeld aan de doelstelling van de stichting, welke is:
a) Mensen bekend maken met Jezus Christus als de Verlosser.
b) Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande, in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de Stichting.

o De stichting beoogt het algemeen nut.
o De stichting heeft geen winstoogmerk.
o De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het houden van wekelijkse bijeenkomsten om mensen bekend te maken met Jezus Christus de Verlosser.

De gemeente heeft een wekelijks programma:
o Zondagmorgen: eredienst met uitgebreid kinderwerk
o Maandagavond: leiderschapsvergaderingen & discipelschapstrainingen
o Dinsdagavond: trainingen (o.a. Alpha)
o Woensdagavond: gebedsdienst
o Donderdagavond: evangelisatie
o Vrjdagavond: jong volwassenen en jeugd bijeenkomsten & speciale events

Training:
o Discipelschapstraining: 2x per jaar een cyclus van 14-20 maandag-avonden
o Opvoedings cursus
o Huwelijkstrainingen
o Medewerkersavonden
o Rentmeesterschapstrainingen

Bijzondere events:
o Concerten
o Themadagen (jongeren/mannen/vrouwen/ouderen)
o Trainingsseminars
o All nation celebrations

De geloofsbelijdenis van Stichting Jerehsalem luidt als volgt:

o we geloven in één God: Vader, Zoon en Heilige Geest;

o we geloven dat het Oude en het Nieuwe Testament volledig geïnspireerd geschreven en aan ons gegeven zijn, en alle waarheden bevat voor het geloof en een christelijke levenswijze;

o we geloven dat de mens gebroken en in zonde geboren wordt en daarom uit zichzelf geneigd is verkeerd te doen;

o we geloven dat de mens die volhardt in het verkeerde te doen voor eeuwig verloren zal gaan;

o we geloven dat alleen door de dood en opstanding van Jezus, er voor iedereen bevrijding van de macht van de zonde is en dat iedereen die gelooft en zich bekeert gered zal worden;

o we geloven dat ieder mens die door Jezus gered is, volledig geheiligd moet worden;

o we geloven dat de Heilige Geest getuige is van ieders redding door Jezus en van iedere heiligmaking;

o we geloven dat Jezus eens weer terug zal komen om alle doden op te wekken en om iedereen te oordelen.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

o Het organiseren van bijeenkomsten waar het vernieuwende werk van Jezus Christus centraal staat.

o Gezinnen, ouders, kinderen en alleenstaanden een geestelijk tehuis bieden.

o Geestelijk opvoeding te verzorgen, mede door het organiseren van trainingen.

o Verspreiding van lectuur.

o Bijeenbrengen van geldelijke middelen om de doelstelling van de stichting te kunnen verwezenlijken.

o Het gebruik maken van sociale media.

o Het ondersteunen van de bediening welke ten doel heeft de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus om daarmee een antwoord te geven op de nood van de mens, alsmede het bieden van een geestelijk huis ter opbouw, bemoediging en verzorging.

o De stichting heeft als grondslag het Woord van God en aanvaardt derhalve de Bijbel als grondslag voor het functioneren van de Stichting.

Hierbij de jaarverslag(en) van JerehSalem:
Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018